Generalforsamling afholdes normalt i februar måned:

På grund af Corona-restriktioner er Generalforsamlingen aflyst.

Indkaldelse til generalforsamling så snart det kan lade sig gøre, kommer her på siden, i nyhedsbrev og på Facebook!

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag til dagsordens pkt 4 fra medlemmer skal afleveres/sendes til formanden senest 31. januar.

I 2020 blev generalforsamlingen holdt den 28. februar i Grundfør Forsamlingshus REFERAT HER

Nedenfor billeder fra årets begivenhed:

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/