Generalforsamling afholdes normalt i februar måned:

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det gennemgåede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

I 2021 blev generalforsamlingen afholdt 15. juni. REFERAT

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/