Generalforsamling afholdes i februar måned:

I 2023 bliver det fredag den 24. februar kl. 19.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 4 uger før!

Tilmelding til spisning til formanden senest en uge før.

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

7. Valg af suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Se referat fra sidste generalforsamling HER

Se billeder fra 2022-generalforsamlingen HER

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/