Generalforsamling afholdes normalt i februar måned:

I 2022 var det fredag den 25. februar (se referat)

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 4 uger før!

Tilmelding til spisning til formanden senest en uge før.

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

7. Valg af suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Se billeder fra 2022-generalforsamlingen HER

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/