Generalforsamling afholdes normalt i februar måned:

I 2022 bliver det fredag den 25. februar kl 19.00 i Grundfør Forsamlingshus.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 4 uger før!

Tilmelding til spisning til formanden senest en uge før.

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det gennemgåede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

I 2021 blev generalforsamlingen afholdt 15. juni. REFERAT

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/