PRIVATLIVSPOLITIK for Hinnerup og Omegns Jagtforening

Foreningens dataansvar
Vi behandler personoplysninger på alle vores medlemmer. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Hinnerup og Omegns Jagtforening, bestyrelsen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger - se formandens adresse nederst på siden - og under "bestyrelsen"
Website: www.hinnerup-jagt.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger:
 Medlemsnummer
 Navn
 Køn
 Adresse
 Indmeldelsesdato
 Telefonnummre
 Fødselsdato
 E-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 Personnummer (kun i forbindelse med kursus til jagttegn)

Oplysninger om frivillige hjælpere, instruktører og bestyrelse:
 Medlemsnummer
 Navn
 Adresse
 Telefonnummre
 E-mailadresse
 Uddannelser af relevans for funktionen
 Funktioner i foreningen

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig som medlem eller fra Danmarks Jægerforbunds medlemssystem.

Kontakt via mail eller sms

Har du registrerer en e-mailadresse i Danmarks Jægerforbunds medlemssystem, accepterer du, at Hinnerup og Omegns Jagtforening kontakter dig med medlemsrelevant information herunder information om arrangementer og andre lokale aktiviteter og initiativer, i foreningen. Dette som beskrevet i Danmark jægerforbunds Medlemsbetingelser under ”Kontakt via mail eller sms” (https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/bliv-medlem/medlemsbetingelser/)

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til
behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke.

Formål med behandling af medlemsoplysninger
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav
Levering af ydelser du har bestilt.
Vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser eller dit samtykke I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
Udøvelse af aktivitet i foreningen, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering.
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter.
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Jægerforbunds Administration i relevant og nødvendigt omfang.
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en
periode efter din udmeldelse af foreningen.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 15 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med aktiviteter og arrangementer i foreningen sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og dine kontaktoplysninger til andre deltager, så I f.eks. kan aftale samkørsel.
Der sker videregivelse af oplysninger om tillidsfolk i relevant omfang til Danmarks Jægerforbunds Administration.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som hjælper ved aktiviteter.

Medlemmer
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen.

Frivillige hjælpere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på op til 5 år fra ophøret af dit virke.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som andre til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 Retten til indsigt i egne personoplysninger
 Retten til berigtigelse
 Retten til sletning
 Retten til begrænsning af behandling
 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Hinnerup den 13-03-2024

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/