Hinnerup og Omegns Jagtforening

Vedtægt af 2020

1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hinnerup og Omegns Jagtforening. Foreningens hjemsted er Favrskov kommune.

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3. Formål og opgaver

Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

4. Optagelse

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person

5. Ophør

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6. Kontingent og hæftelse

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen for næstfølgende år fastsat kontingent.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ret til at afgive stemme forudsætter, at medlemmet ikke er i restance med kontingent. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i den lokale ugeavis, i Jægerforbundets medlemsblad og/eller aktivitetskalender eller på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9. Afstemninger

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10. Bestyrelse

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i Hinnerup og Omegns Jagtforening skal være bosiddende i Favrskov Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer, næstformand og sekretær. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11. Tegningsret

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12. Formue og regnskabsår

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer. Regnskabsåret er kalenderåret.

13. Revision

De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14. Sammenslutning

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15. Opløsning

Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses. Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægernes Naturfond.

16. Ikrafttræden

Ovenstående vedtægter er godkendt 2018. Ved generalforsamlingen den 28/2 2020 blev ændring af §7 og §13 vedrørende revisorernes rolle vedtaget.

Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Hinnerup den 4. marts 2020:

De tegningsberettigede for jagtforeningen:

Kenneth Sørensen, formand

Erik Maegaard, kasserer

Chr. Gottlieb-Petersen, næstformand

Brian Løfgren, bestyrelsesmedlem

Rene Adler, bestyrelsesmedlem

Lars Bak, bestyrelsesmedlem

Peter Sørensen, bestyrelsesmedlem

Godkendt af Danmarks Jægerforbund den: 30.03.2020 af Jens Kjær.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/