Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned:

Fredag den 28. februar 2020 kl. 19.00 i Grundfør Forsamlingshus.

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen stiller i år to forslag til generalforsamlingen, se nedenfor

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Brian Løfgren, Lars Bak og Rene Adler, der alle er villige til genopstilling.

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Forslag til dagsordens pkt 4 fra medlemmer skal afleveres/sendes til formanden senest 4 uger før!

Husk tilmelding til "Gule Ærter" en uge før til formanden på 40 77 97 12

Punkt 4.1

Efter rådgivning fra Danmarks Jægerforbund fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af formuleringen i vedtægterne to steder. Det drejer sig om, at de foreningsvalgte revisorer IKKE må revidere et regnskab - men derimod kun gennemgå bilag og regnskab.

Punkt 4.2 

Bestyrelsen fremlægger et projekt om etablering af et betalingsanlæg på skydebanen. Bestyrelsen har en overordnet beskrivelse af projektet med fordele og ulemper samt et foreløbigt budget. Da der er tale om en meget stor investering, ønsker bestyrelsen generalforsamlingens bemærkninger til og godkendelse af igangsætning af projektet, der tidligst kan gennemføres forud for sæsonen 2021.

I 2019 blev generalforsamlingen holdt den 22. februar i Grundfør Forsamlingshus.

Se referatet HER.

Nedenfor billeder fra årets begivenhed: